Prodaja stanova

Kako kupiti
stan u Aveniji?

  • PREGLED NEKRETNINA I REZERVACIJA

Nakon pregleda i odabira stana, kupac odabrani stan može rezervisati. Rezervacija nekretnine-stana traje 7 dana kako biste imali mogućnost donošenja odluke o načinu plaćanja, finansiranja, provjeriti svoju kreditnu sposobnost, kao i kreditne uslove.

Rezervacija stana je besplatna i nije potreban depozit!

 

  • POTPISIVANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Ukoliko se kupac odluči na kupovinu stana sljedeći korak je potpisivanje kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajnim ugovorom se definiše predmet kupoprodaje, ukupno ugovorena kupoprodajna cijena kao i način i rok plaćanja iste. Potpisivanjem kupoprodajnog ugovora, ugovara se i institucija kapare shodno zakonu o obligacionim odnosima.

 

  • NOTARSKA OBRADA – KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Nakon potpisa kupoprodajnog ugovora između kupca i prodavca,  po ispunjenju određenih uslova (izvršen tehnički prijem, pribavljena upotrebna dozvola, izvršeno etažiranje i isto provedeno u ZK uredu ) pristupa se potpisivanju notarski obrađenog kupoprodajnog ugovora sa svim elementima.

Kupcu se prezentira ZK izvadak sa tačno definisanom KČ (katastarska čestica etaža), definiše se predmet prodaje, ukupno ugovorena kupoprodajna cijena, način i rok plaćanja, način i rok uvođenja kupca u posjed stana.

Potpisivanju ugovora kod notara pristupa prodavac – ovlašteno lice ili ovlašteni punomoćnik i kupac.

Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora snosi kupac!

 

  • PLAĆANJE KUPOPRODAJNE CIJENE

Kupac je obavezan shodno definisanom načinu i roku plaćanja cijene iz kupoprodajnog ugovora istu izvršiti u definisanom iznosu na jedan od transakcijskih računa koje prodavac ima otvorene kod poslovnih banaka a koji su navedeni u kupoprodajnom ugovoru.

 

  • KUPOVINA – PLAĆANJE PUTEM KREDITA

Ukoliko se kupac odluči i plaćanje vrši putem stambenog kredita ili hipotekarnog kredita neophodno je da se s notarski obrađenim ugovorom obrati jednoj od poslovnih banaka sa zahtjevom. Ukoliko se radi o hipotekarnom kreditu neophodna je izjava – saglasnost prodavca na zalaganje nekretnine – stana koji je predmet ugovora.

Po odobravanju kredita kupac pristupa potpisivanju ugovora o kreditu sa bankom povjeriocem a nakon toga ugovor o zasnivanju hipoteke koji potpisuju kupac – korisnik kredita, predstavnik banke i punomoćnik prodavca.

Poslije potpisivanja ugovora o hipoteci slijedi upis u ZK ured te banka povjerilac prebacuje na transakcijski račun prodavca iznos koji je odobren ugovorom o kreditu.

Troškove notarske obrade ugovora o hipoteci snosi kupac.

 

  • ULAZAK U POSJED – PRIMOPREDAJA STANA

Ulazak u posjed nekretnine – stana vrši se nakon završenog tehničkog prijema zgrade  (pribavljena upotrebna dozvola) i nakon što kupac prodavcu isplati ugovorenu kupoprodajnu cijenu u cjelosti. Ispunjenjem ovih uslova kupac stiče pravo ulaska u posjed nekretnine. Prodavac izdaje kupcu potvrdu da je ugovorena cijena isplaćena u cjelini.

Prodavac i kupac zajedno obilaze nekretninu i sačinjavaju zapisnik o primopredaji nekretnine, tom prilikom kupac preuzima ključeve stana. Sa zapisnikom o primopredaji nekretnine, kopijom lične karte te kopije notarski obrađenog ugovora kupac se prijavljuje kao korisnik kod nadležnih KJKP i ostalih ovlaštenih preduzeća (voda, gas, grijanje, telefonija i slično).

Prijava i priključak el. energije realizuje se shodno pravilniku FERK-a i pravilniku o priključcima JP Elektroprivreda a što je definisano kupoprodajnim ugovorom.

 

  • PRIJAVA POREZNOJ UPRAVI

Svi kupci novosagrađenih stanova shodno važećoj zakonskoj regulativi oslobođeni su plaćanja poreza na promet nekretnine jer kupuju novosagrađen stan od pravnog lica – graditelja. Bez obzira na navedeno kupac se mora obratiti nadležnoj poreznoj upravi u zakonskom roku i pribaviti rješenje o oslobađanju poreza na promet. Shodno lokaciji objekta – nekretnine na području koje političke općine je objekat izgrađen,  određuje se i nadležnost porezne uprave.

 

  • UPIS VLASNIŠTVA

Po isplati cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene kupac od prodavca dobija pismenu potvrdu da je kupoprodajna cijena isplaćena u cjelini. Sa navedenom potvrdom kupac kod notara koji je notarski obradio kupoprodajni ugovor preuzima otpravak izvornika – ugovora za zemljišne knjige sa klauzulom intabulandi – tabularna izjava na osnovu koje se kupac bez saglasnosti prodavca može uknjižiti u zemljišnim knjigama kao vlasnik na nekretnini.

Kupac postaje vlasnik nekretnine tek sa uknjižbom u zemljišne knjige. Da bi se kupac uknjižio kao vlasnik prethodno mora od nadležne porezne uprave pribaviti rješenje o oslobađanju poreza na promet.
Tek sa pribavljenim rješenjem, otpravak izvornika kupoprodajnog ugovora se predaje u ZK ured općinskog Suda u Sarajevu.

Vaša Avenija